Wet AVG - Aanreiken

Ga naar de inhoud

Wet AVG

Informatie
Wet AVG

Energetische praktijk Aanreiken , gevestigd aan Den Tiender 4 5541 CP Reusel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Aanreiken Den Tiender 4 5541 CP Reusel 06-27561974
Rpsm van Gool is de Functionaris Gegevensbescherming van Energetische praktijk Aanreiken. Hij is te bereiken via info@aanreiken.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Energetische praktijk Aanreiken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aanreiken.eu, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Energetische praktijk Aanreiken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Energetische praktijk Aanreiken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Energetische praktijk Aanreiken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens:  Personalia - Adres - Dossier compleet Bewaartermijn 1 jaar
                                    
Delen van persoonsgegevens met derden
Energetische praktijk Aanreiken verstrekt geen informatie aan derden!

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Energetische praktijk Aanreiken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energetische praktijk Aanreiken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aanreiken.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Energetische praktijk Aanreiken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Energetische praktijk Aanreiken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@aanreiken.eu.

 
Uw privacy.

 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende energetische  therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 
 
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Copyright 2024 Aanreiken
Terug naar de inhoud